Προγράμματα ασφάλισης Cyber Risk.

||Προγράμματα ασφάλισης Cyber Risk.

Στις 27/04/2016 ψηφίστηκε νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 για την Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών (GDPR), που θα εφαρμοστεί στην χώρα μας από 25/05/2018, στα πλαίσια αυτού του Κανονισμού καθίσταται πιο αναγκαίο από ποτέ οι επιχειρήσεις που είναι εκτεθειμένες σε ηλεκτρονικούς και διαδικτυακούς κινδύνους ή διαχειρίζονται προσωπικά δεδομένα πελατών τους, να εξετάσουν το ενδεχόμενο ασφάλισης μέσω των προγραμμάτων Cyber Risk των ασφαλιστικών εταιριών.

Τα προγράμματα αυτά παρέχουν προστασία από τις συνέπειες των ηλεκτρονικών και διαδικτυακών κινδύνων, οι οποίοι δύναται να επιφέρουν στις ελληνικές επιχειρήσεις μεγάλες οικονομικές απώλειες αλλά και πλήγμα της εταιρικής φήμης.

2018-04-10T18:07:21+00:00 4 Απριλίου|