Δήλωση Προστασίας Δεδομένων

|Δήλωση Προστασίας Δεδομένων
Δήλωση Προστασίας Δεδομένων 2021-02-25T16:33:52+00:00

Δήλωση  Προστασίας  Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η εταιρεία με την επωνυμία ΕΛΥΖΕ ΜΕΣΙΤΕΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΩΝ Α.Ε. η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής (Λεωφ.Κηφισίας αρ.240-242) και εκπροσωπείται νόμιμα (εφεξής, «Εταιρεία»), με το παρόν έγγραφό της, δηλώνει ότι αποτελεί πρώτιστη μέριμνά της η αποτελεσματική προστασία και η ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των πελατών και εν γένει συνεργατών της. Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία δεσμεύεται να τηρεί και να επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τηρουμένων των διατάξεων και προβλέψεων της εκάστοτε ισχύουσας εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας.

Περαιτέρω, η Εταιρεία αναλαμβάνει να διαφυλάξει την ασφάλεια των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και να εκπληρώσει τις προϋποθέσεις ασφάλειας, όπως αυτές έχουν καθιερωθεί από την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τους σχετικούς κανονισμούς, προκειμένου να αποτραπεί η απώλεια δεδομένων, η παράνομη ή αθέμιτη χρήση τους, καθώς και η πρόσβαση σ’ αυτά, άνευ εξουσιοδότησης.

Τα Υποκείμενα των Δεδομένων μπορούν να συνδράμουν την Εταιρεία προκειμένου να ενημερώσει ή/και να εξασφαλίσει την ορθότητα των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τους, κοινοποιώντας της πληροφορίες σχετικά με τη διεύθυνσή τους, τα στοιχεία επικοινωνίας τους κ.λπ.

 1. Σκοπός και διαδικασία επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τους παρακάτω σκοπούς:

1.1.      Για την επικοινωνία μαζί σας.

1.2.      Για την διενέργεια εκτιμήσεων και αποφάσεων (αυτοματοποιημένων και μη αυτοματοποιημένων, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού προφίλ ατόμων) σχετικά με την παροχή και τους όρους ασφάλισης και το διακανονισμό των απαιτήσεων και την παροχή βοήθειας και άλλων υπηρεσιών.

1.3.      Για την παροχή υπηρεσιών που απορρέουν από την ασφαλιστική σύμβαση, για καταβολή αξιώσεων αποζημίωσης και βοήθειας, καθώς και άλλων προϊόντων και ασφαλιστικών υπηρεσιών που προσφέρουμε, συμπεριλαμβανομένης της εκτίμησης των αξιώσεων, της διαχείρισης, του διακανονισμού και της επίλυσης διαφορών.

1.4.      Για την βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και των ασφαλιστικών υπηρεσιών μας.

1.5.      Για την πρόληψη, ανίχνευση και διερεύνηση εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένης της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και ανάλυση και διαχείριση άλλων εμπορικών κινδύνων.

1.6.      Για την διεξαγωγή έρευνας και ανάλυσης δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης της πελατειακής μας βάσης και άλλων ατόμων των οποίων τα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες  συλλέγουμε, ολοκλήρωση ερευνών αγοράς, συμπεριλαμβανομένων των ερευνών ικανοποίησης πελατών και αξιολόγηση των κινδύνων που αντιμετωπίζει η επιχείρησή μας, σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία (συμπεριλαμβανομένης της εξασφάλισης συγκατάθεσης , όπου απαιτείται).

1.7.      Για προωθητικές εμπορικές και διαφημιστικές  ενέργειες (marketing) στον κλάδο γενικών ασφαλίσεων και γενικότερα παροχής ασφαλιστικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας και τις εξειδικευμένες ασφαλιστικές ανάγκες σας . Μπορούμε να διεξάγουμε προωθητικές δραστηριότητες σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας, χρησιμοποιώντας μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), σύντομα μηνύματα μέσω κινητής τηλεφωνίας (SMS) και άλλα μηνύματα κειμένου, ταχυδρομικά ή τηλεφωνικά.

1.8.      Για την συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς και κληρώσεις. Αυτές οι προωθητικές  δραστηριότητες πιθανά να έχουν επιπλέον όρους και προϋποθέσεις, οι οποίοι θα περιέχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων.

1.9.      Για την εξατομίκευση της εμπειρίας σας και την ανάλυση και καταγραφή των αναγκών σας σε σχέση με τα ασφαλιστικά προϊόντα και ψηφιακές υπηρεσίες ασφάλισης  που έχετε λάβει από την εταιρία μας , παρουσιάζοντας πληροφορίες,  διαφημίσεις και άλλες προωθητικές ενέργειες για νέα πακέτα ασφάλισης προσαρμοσμένα στις ανάγκες σας  .

1.10.    Για την συμμόρφωση της εταιρείας μας στους ισχύοντες, εθνικούς και ενωσιακούς, νόμους και κανονιστικές υποχρεώσεις, δικαστικές αποφάσεις και άλλες νομικές διαδικασίες για να απαντούμε σε αιτήματα από δημόσιες και κρατικές αρχές σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

1.11.    Για την επιβολή και υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων, για να προστατεύσουμε τις επιχειρηματικές δραστηριότητές μας και αυτές των εταιρειών του ομίλου ή των επιχειρηματικών συνεργατών μας και να διασφαλίσουμε τα δικαιώματα, το ιδιωτικό απόρρητο, την ασφάλεια ή τα περιουσιακά μας στοιχεία, καθώς και εκείνα των εταιρειών του ομίλου ή των επιχειρηματικών συνεργατών μας, εσάς ή άλλα άτομα ή τρίτα μέρη, για να επιβάλλουμε τους όρους και τις προϋποθέσεις μας και να επιδιώκουμε τα διαθέσιμα μέτρα αποκατάστασης και να περιορίζουμε τις ζημιές μας.

 1. Τι προσωπικά δεδομένα συλλέγουμε για εσάς;

Τα προσωπικά δεδομένα (τόσο τα απλά όσο και τα ειδικών κατηγοριών- ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα) που επεξεργαζόμαστε για σας διαφέρουν ανάλογα με τη σχέση μας, συμπεριλαμβανομένου του τύπου επικοινωνίας μεταξύ ημών και των προϊόντων και υπηρεσιών που παρέχουμε.

Στα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε και επεξεργαζόμαστε, ανάλογα με τη σχέση μας, περιλαμβάνονται:

2.1. Στοιχεία και πληροφορίες για την κατάρτιση της σύμβασης Ασφάλισης. Συλλέγουμε τα απλά προσωπικά σας δεδομένα (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου email ή/και τα δεδομένα ειδικής κατηγορίας (ευαίσθητα, όπως  ιστορικό υγείας) που αναφέρονται στα έντυπα της αίτησης ασφάλισης. Εμείς, βάσει των δεδομένων αυτών θα υπολογίσουμε, το κατάλληλο και αναλογικό για εσάς ασφάλιστρο, υπολογίζοντας και εκτιμώντας, μεταξύ άλλων, τη συχνότητα και την ένταση των ζημιών που ενδέχεται να προκύψουν.

2.2. Στοιχεία διαχείρισης και διευθέτησης απαιτήσεων, εκκρεμοτήτων και αποζημιώσεων. Συλλέγουμε αριθμούς συμβολαίων και ασφαλιστικών αξιώσεων, σχέση με τον αντισυμβαλλόμενο, τον ασφαλισμένο, τον αιτούντα ή άλλο σχετικό άτομο, ημερομηνία και αιτία υλικής ζημίας, απώλειας ή κλοπής, τραυματισμού, αναπηρίας ή θανάτου, αρχεία δραστηριοτήτων (π.χ. αρχεία οδήγησης) και άλλες πληροφορίες σχετικές με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο και την εκτίμηση και τον διακανονισμό των αξιώσεων αποζημίωσης. Για την ασφάλιση αστικής ευθύνης, αυτό θα περιλαμβάνει λεπτομέρειες σχετικά με την αντιδικία, την αξίωση ή τη δικαστική διαδικασία που σας αφορά.

2.3. Στοιχεία Επικοινωνίας. Συλλέγουμε τα απλά προσωπικά σας δεδομένα όπως το ονοματεπώνυμο, την επωνυμία της επιχείρησης, την διεύθυνση σας, τον αριθμό τηλεφώνου, κ.λπ. για να είμαστε σε θέση να απαντήσουμε τα ερωτήματα σας και να σας παρέχουμε καλύτερα και ταχύτερα τις υπηρεσίες μας.

2.4. Στοιχεία τιμολόγησης. Συλλέγουμε τα στοιχεία των πελατών μας που είναι απαραίτητα για την τιμολόγηση και την αποστολή του λογαριασμού σε έντυπη μορφή μέσω ταχυδρομείου όπως για παράδειγμα το ΑΦΜ και το όνομα της Δ.Ο.Υ., καθώς και αριθμό τραπεζικής κάρτας για την διενέργεια της πληρωμής.

2.5. Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email). Συλλέγουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των πελατών μας και των προσώπων επικοινωνίας των πελατών μας όταν εκφράζουν το ενδιαφέρον τους για τις υπηρεσίες μας ή όταν κάνουν εγγραφή στο ενημερωτικό μας δελτίο (newsletter) ή συμμετέχουν στους διαγωνισμούς και στις προωθητικές εμπορικές και διαφημιστικές μας ενέργειες (marketing).

2.6. Κρατικούς και άλλους επίσημους αριθμούς ταυτοποίησης. Συλλέγουμε το ΑΜΚΑ,  αριθμό ταυτότητας, αριθμό διαβατηρίου, αριθμό φορολογικού μητρώου, αριθμό άδειας οδήγησης ή άλλος αριθμό ταυτοποίησης που έχει εκδοθεί από τις αρμόδιες  κρατικές υπηρεσίες.

2.7. Άλλες ευαίσθητες πληροφορίες. Πληροφορίες σχετικά με τις θρησκευτικές πεποιθήσεις, την εθνότητα,  την ιδιότητα μέλους σε συνδικαλιστικές οργανώσεις (για παράδειγμα, εάν μια αίτηση ασφάλισης υποβάλλεται μέσω τρίτου εμπορικού εταίρου που είναι επαγγελματικός, εμπορικός, θρησκευτικός, κοινοτικός ή πολιτικός οργανισμός), την σεξουαλική ζωή και προσανατολισμό και γενετικές ή βιομετρικές πληροφορίες. Μπορούμε να λάβουμε πληροφορίες σχετικά με το ποινικό μητρώο ή το ιστορικό αστικών αντιδικιών (για παράδειγμα, για την πρόληψη, ανίχνευση και διερεύνηση απατών). Πληροφορίες που παρέχονται οικειοθελώς σε μας (για παράδειγμα, προτιμήσεις που εκφράζονται σχετικά με ιατρική περίθαλψη βασισμένη σε θρησκευτικές πεποιθήσεις) (οι οποίες συλλέγονται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία).

2.8. Φωτογραφίες και εγγραφές βίντεο. Συλλέγουμε εικόνες (συμπεριλαμβανομένων φωτογραφιών και εικόνων) ή βιντεοσκοπημένες εγγραφές που δημιουργούνται σε σχέση με τις ασφαλιστικές ή άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητές μας, για λόγους που περιλαμβάνουν την εκτίμηση των αξιώσεων αποζημιώσεων, τη διαχείριση και το διακανονισμό, τις διαφορές αποτιμήσεων αποζημιώσεων ή για άλλους σχετικούς σκοπούς, όπως επιτρέπεται από το νόμο, όπως και μαγνητοσκοπήσεις τηλεόρασης κλειστού κυκλώματος (CCTV) που καταγράφονται από τον εξοπλισμό στις εγκαταστάσεις μας.

2.9. Στοιχεία online δραστηριότητας. Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα και πληροφορίες  όταν χρησιμοποιείτε τις ψηφιακές υπηρεσίες της εταιρείας. Αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν το αναγνωριστικό λογαριασμού σας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την εικόνα του προφίλ σας, τη διεύθυνση IP και άλλα αναγνωριστικά στοιχεία στο διαδίκτυο και άλλα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε online. Εάν επιλέξετε να συνδέσετε τον λογαριασμό σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που παρέχεται από έναν άλλο πάροχο υπηρεσιών κοινωνικών μέσων στο λογαριασμό σας με οποιαδήποτε από τις Ψηφιακές Υπηρεσίες της Εταιρείας, ενδέχεται να κοινοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα σας από τον άλλο λογαριασμό μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν προσωπικά δεδομένα που αποτελούν μέρος του προφίλ του λογαριασμού σας σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή των προφίλ των φίλων σας και άλλων συνδεδεμένων ατόμων.

 1. Πώς συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται από διάφορες πηγές, όπως:

3.1. Έντυπα αιτήσεων, προτάσεων και αξιώσεων αποζημίωσης, καθώς και άλλα έντυπα τα οποία χρησιμοποιεί τόσο η εταιρία όσο και οι συνεργάτες της για την καταγραφή των δεδομένων σας και άλλων πληροφοριών

3.2.Τηλεφωνικές κλήσεις, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email), σύντομα μηνύματα κινητής τηλεφωνίας (SMS) συναντήσεις και άλλες επικοινωνίες σχετιζόμενες με την διερεύνηση κατάρτισης ασφαλιστικών συμβάσεων.

3.3. Πάροχοι υπηρεσιών, μεσίτες ασφαλίσεων, ασφαλιστικοί πράκτορες, ασφαλιστικοί σύμβουλοι, ασφαλιστικοί υπάλληλοι, ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές και άλλοι συνεργάτες που διενεργούν ασφαλιστική διαμεσολάβηση, ερευνητές απαιτήσεων αποζημίωσης, μάρτυρες, επαγγελματίες του τομέα υγείας, αρχές χορήγησης αδειών για οδηγούς και οχήματα, οργανισμούς αναφοράς πιστώσεων, από τον εργοδότη σας και άλλα τρίτα μέρη.

3.4.      Από τους ιστότοπους μας.

3.5.      Από τις εφαρμογές λογισμικού που διαθέτουμε σε υπολογιστές, έξυπνα τηλέφωνα (smartphones) και άλλες κινητές συσκευές.

3.6.      Από τις σελίδες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τα εργαλεία και τις εφαρμογές μας.

 1. Συνέπειες μη συγκατάθεσης στην παροχή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Η παροχή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεν είναι σε καμία περίπτωση υποχρεωτική. Σε κάθε περίπτωση, η μη παροχή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί ως υποχρεωτικά, θα εμποδίζει την εκ μέρους μας παροχή της συμβατικής υπηρεσίας. Η μη παροχή των λοιπών, μη υποχρεωτικών, δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε καμία περίπτωση δεν δύναται να επηρεάσει την εκ μέρους μας παροχή των υπηρεσιών.

 1. Αποδέκτες των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Στο πλαίσιο της λειτουργίας της σύμβασης ασφάλισης που θα συναφθεί, τα απλά προσωπικά σας δεδομένα και τα ειδικών κατηγοριών δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα (ευαίσθητα), θα διαβιβαστούν σε ασφαλιστικές εταιρείες για την αποστολή προσφορών και κατάρτιση συμβάσεων, οι οποίες μετά την κατάρτιση της ασφαλιστικής σύμβασης θα αποτελούν μαζί με την εταιρεία  μας από κοινού Υπεύθυνοι Επεξεργασίας.

Περαιτέρω, ενδέχεται να διαβιβάζονται προσωπικά σας δεδομένα, όσα κάθε φορά είναι απολύτως αναγκαία, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία, ως εκτελούντες την επεξεργασία, θα μπορούν να τα επεξεργαστούν για λογαριασμό μας, βάσει της μεταξύ μας σύμβασης. Αποδέκτες των δεδομένων σας μπορεί  επίσης να είναι οι Εταιρίες του Ομίλου, νοσηλευτικά ιδρύματα, γιατροί, δημόσιες αρχές, εκτιμητές, τρίτες ασφαλιστικές εταιρίες και ενώσεις τους  και διαμεσολαβούντα πρόσωπα που θα ενεργήσουν ως εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό της Εταιρίας. Διαβίβαση δεδομένων από την Εταιρία προς το Εξωτερικό μπορεί να γίνει μόνο βάσει ρητής νομοθετικής υποχρέωσης (πχ. νομοθεσία για ξέπλυμα χρήματος) ή βάσει συμβατικής αντασφαλιστικής υποχρέωσής της.

Στο πλαίσιο των προωθητικών εμπορικών και διαφημιστικών  δραστηριοτήτων μας, μπορεί να χρησιμοποιήσουμε τρίτες εταιρείες οι οποίες παρέχουν διαφημιστικές υπηρεσίες για λογαριασμό μας. Έτσι, μπορεί να χρειαστεί να διαβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στις εταιρίες αυτές αποκλειστικά και μόνο για την εκπλήρωση του προωθητικού εμπορικού σκοπού . Ωστόσο, πρέπει να γνωρίζετε ότι διαβιβάζουμε  μόνο τα προσωπικά σας δεδομένα που είναι απολύτως απαραίτητα για να παρέχουν τις προωθητικές υπηρεσίες που τους ζητάμε και απαιτούμε από αυτούς να λαμβάνουν όλα τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια και προστασία των δεδομένων σας και να μην τα χρησιμοποιούν για άλλους, μη συναφείς, σκοπούς.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς αποθηκεύονται σε μία ή περισσότερες βάσεις δεδομένων που φιλοξενούνται από τρίτους που είναι εγκατεστημένοι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτοί οι τρίτοι δεν χρησιμοποιούν ούτε έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα για οποιονδήποτε άλλο σκοπό πέρα από την αποθήκευση και την ανάκτηση στο cloud.

Σε κάθε διαβίβαση λαμβάνουμε πάντα κάθε μέτρο ώστε τα δεδομένα που θα διαβιβάζονται θα είναι πάντοτε τα ελάχιστα αναγκαία και θα συντρέχουν πάντοτε οι προϋποθέσεις για νόμιμη και θεμιτή επεξεργασία. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα δύνανται να τύχουν επεξεργασίας από φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα, εγκατεστημένα εντός ή/και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία δρουν στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας  μας  βάσει συγκεκριμένων συμβατικών υποχρεώσεων.

Η διαβίβαση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα γίνεται μόνο στο πλαίσιο συμμόρφωσης με νομικές υποχρεώσεις, στο πλαίσιο εκτέλεσης διαταγής δημοσίων αρχών και στο πλαίσιο άσκησης από την εταιρεία μας δικαιωμάτων της ενώπιον δικαστικών αρχών.

 1. Νόμιμη βάση επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

6.1. Η επεξεργασία των απλών προσωπικών σας δεδομένων ή/και προσωπικών δεδομένων ειδικής κατηγορίας (ευαίσθητα δεδομένα) γίνεται για την παροχή των ασφαλιστικών υπηρεσιών μας προς εσάς, η οποία βασίζεται σε αίτημά σας για κατάρτιση ασφαλιστικής σύμβασης το οποίο διαβιβάζεται είτε απευθείας στην εταιρεία μας από εσάς που επιθυμείτε την κατάρτιση ασφαλιστικής σύμβασης είτε μέσω των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών (ασφαλιστικός πράκτορας, μεσίτης ασφαλίσεων, ασφαλιστικός σύμβουλος, υπάλληλος  κλπ). Με βάση το αίτημα σας αυτό καταρτίζεται η ασφαλιστική σύμβαση και λαμβάνετε τις ασφαλιστικές μας υπηρεσίες στον κλάδο ασφάλισης που έχετε επιλέξει.

6.2. Περαιτέρω, η επεξεργασία των ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων ( ευαίσθητα δεδομένα) βασίζεται είτε στην ρητή συγκατάθεση είτε σε κάποια άλλη νόμιμη βάση σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR). Είναι απαραίτητο να γνωρίζετε ότι μπορεί να ζητήσουμε από εσάς απλά προσωπικά δεδομένα ή/και προσωπικά δεδομένα ειδικής κατηγορίας  ευαίσθητα)  για να συμμορφωθούμε με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και ορισμένα προσωπικά δεδομένα μπορεί να χρειαστούν για να μπορέσουμε να εκπληρώσουμε τους όρους της σύμβασής μας μαζί σας (ή με τρίτο μέρος, όπως ενδεικτικά πχ ασφαλιστική εταιρία, η οποία καλύπτει άλλο κλάδο ασφάλισης την υπηρεσία του οποίου λαμβάνετε βάσει σύμβασης,  επαγγελματία της υγείας ή για την προετοιμασία της σύναψης μιας σύμβασης με εσάς (ή με τρίτο μέρος).

6.3. Η επεξεργασία των απλών προσωπικών σας δεδομένων που γίνεται για σκοπούς marketing ή/και προωθητικών ενεργειών, βασίζεται στη συγκατάθεσή σας. 6.4. Σε ορισμένες περιπτώσεις η επεξεργασία των απλών προσωπικών σας δεδομένων ή/και των ειδικών κατηγοριών ( ευαίσθητα) είναι απαραίτητη για τους σκοπούς έννομων συμφερόντων μας ή για σκοπούς συμμόρφωσής μας προς την εθνική ή/και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

6.5. Όταν η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεση σας π.χ. για προωθητικές ενέργειες, κ.λπ. ανά πάσα στιγμή μπορείτε να κάνετε ανάκληση της συγκατάθεσης αποστέλλοντας email

 1. Διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στο πλαίσιο των συμβατικών της υποχρεώσεων, η εταιρεία μας δύναται να διαβιβάζει και κοινολογεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα και σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ρητώς συμπεριλαμβανομένης της αποθήκευσης αυτών σε βάσεις δεδομένων τις οποίες διαχειρίζονται οντότητες οι οποίες δρουν για λογαριασμό της εταιρείας μας. Η διαχείριση των βάσεων δεδομένων και η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα θα γίνεται πάντοτε στο πλαίσιο των τεθέντων σκοπών επεξεργασίας και σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

 1. Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας και ο Υπεύθυνος Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΕΛΥΖΕ Α.Ε.,  η οποία εδρεύει Λ.Κηφισίας 240-242, 15231, Χαλάνδρι και εκπροσωπείται νόμιμα.

Ο Υπεύθυνος Προστασίας των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι ο κος Χιονάτος Στάθης και τα στοιχεία επικοινωνίας email: dpo@sigr.org, τηλέφωνο: 2106700208.

 1. Χρόνος διατήρησης των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

9.1.      Όταν σας παρέχουμε ένα προϊόν ή μία υπηρεσία π.χ. ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο, διεκπεραίωση αξιώσεων αποζημίωσης, κ.λπ. διατηρούμε τα απλά προσωπικά σας δεδομένα, καθώς τα προσωπικά δεδομένα ειδικής κατηγορίας (ευαίσθητα) για όλο το διάστημα ισχύος της ασφαλιστικής σύμβασης και των τυχόν ανανεώσεων αυτής, και, σε κάθε περίπτωση, έως την παραγραφή κάθε εκατέρωθεν αξίωσης, εκτός κι αν διάταξη νόμου επιβάλλει και νομιμοποιεί διατήρηση για ακόμη μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

9.2.      Όταν πρόκειται να συμμορφωθούμε με μια νομική ή κανονιστική υποχρέωση, διατηρούμε τα απλά προσωπικά σας δεδομένα καθώς τα προσωπικά δεδομένα ειδικής κατηγορίας (ευαίσθητα) τουλάχιστον για όσο διάστημα απαιτείται για να συμμορφωθούμε με τη εν λόγω υποχρέωση.

9.3.      Διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα των προσώπων που έκαναν εγγραφή στα newsletters (ενημερωτικά δελτία (ή/και στις προωθητικές μας ενέργειες) μέχρι _Πέντε (5) έτη  εκτός εάν μας δηλώσετε ότι δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε από εμάς newsletters ενημερωτικά δελτία ή/και προωθητικό υλικό.

 1. Τα δικαιώματα του Υποκειμένου των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Μπορείτε να ασκήσετε τα κατωτέρω δικαιώματά σας σύμφωνα με τους όρους και ειδικότερες προβλέψεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 και συγκεκριμένα:

(1) Το δικαίωμα πρόσβασης στα Δεδομένα Προσωπικού σας Χαρακτήρα, το οποίο σημαίνει το δικαίωμά σας να ενημερωθείτε από την εταιρεία μας αν τα Δεδομένα σας τυγχάνουν επεξεργασίας και να έχετε πρόσβαση σε αυτά (άρθρο 15 Κανονισμού 679/2016).

(2) Το δικαίωμα διόρθωσης και διαγραφής (το δικαίωμα στη λήθη) σημαίνει το δικαίωμα διόρθωσης τυχόν ανακριβών στοιχείων σας και το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας σε περίπτωση που υπάρχει έννομο συμφέρον για τη διαγραφή αυτή (άρθρα 16-17 του Κανονισμού 679/2016).

(3) Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας σημαίνει το δικαίωμα σας να ζητήσετε την αναστολή της επεξεργασίας όταν έχετε έννομο συμφέρον γι’ αυτό (άρθρο 18 του Κανονισμού 679/2016).

(4) Το δικαίωμα φορητότητας σημαίνει το δικαίωμα σας να λάβετε τα Δεδομένα που σας αφορούν σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από τα μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμά σας να ζητήσετε να διαβιβασθούν τα εν λόγω δεδομένα και σε άλλους υπευθύνους επεξεργασίας (άρθρο 20 του Κανονισμού 679/2016).

(5) Το δικαίωμα αντίρρησης σημαίνει το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας όταν υπάρχει έννομο συμφέρον σύμφωνα με τους όρους και προβλέψεις του άρθρου 21 του Κανονισμού 679/2016, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματός σας για αντίρρηση στην αυτοματοποιημένη επεξεργασία των δεδομένων σας και στην επεξεργασία αυτών για σκοπούς εμπορικής προώθησης.

(6) Το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή σε περίπτωση παράνομης επεξεργασίας των Δεδομένων σας.

Τα δικαιώματα αυτά μπορείτε να τα ασκήσετε αποστέλλοντας σχετική επιστολή στην διεύθυνση Λ.Κηφισίας 240-242, 15231, Χαλάνδρι ή με ηλεκτρονικό μήνυμα  στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (dpo@sigr.org).

 1. Μέτρα που λαμβάνουμε για την προστασία των δεδομένων σας

Όταν μας δίνετε τα προσωπικά σας δεδομένα (απλά και ειδικών κατηγοριών –ευαίσθητα), λαμβάνουμε όλα τα αναγκαία κατά την ελληνική και ενωσιακή νομοθεσία μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι αυτά τηρούνται με ασφάλεια, είτε σε ειδικό ηλεκτρονικό χώρο (εάν τα δεδομένα σας είναι σε ηλεκτρονική μορφή)  είτε σε ειδικό αποθηκευτικό χώρο (εάν τα δεδομένα σας είναι σε έντυπη μορφή).  Προκειμένου να προστατευθούν τα προσωπικά σας δεδομένα, λαμβάνουμε φυσικά, τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προστασίας τους. Ενημερώνουμε και ελέγχουμε την τεχνολογία ασφαλείας που χρησιμοποιούμε σε διαρκή βάση. Περιορίζουμε την πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα σε εκείνους μόνο τους συνεργάτες μας που χρειάζεται να γνωρίζουν τα δεδομένα αυτά, προκειμένου να παρέχουν οφέλη ή υπηρεσίες σε εσάς. Επιπλέον, εκπαιδεύουμε τους εργαζόμενους ως προς τη σημασία της εμπιστευτικότητας και διατήρησης του απορρήτου και της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων. Μεταξύ άλλων, έχουμε εφαρμόσει τα παρακάτω τεχνικά και οργανωτικά μέτρα και διαδικασίες για να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από οποιαδήποτε απώλεια, αλλοίωση, παράνομη επεξεργασία ή μεταβολή:

 1. Μετατροπές

Η παρούσα Δήλωση δύναται ενίοτε να τροποποιηθεί. Διατηρούμε το δικαίωμα να μεταβάλουμε ή τροποποιήσουμε την παρούσα Δήλωση Προστασίας ανά πάσα στιγμή. Η ημερομηνία ισχύος της παρούσας Ειδοποίησης Ιδιωτικότητας αναγράφεται στην αρχή του κειμένου. Παρακαλούμε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα και ειδικά προτού προβείτε σε παροχή τυχόν νέων προσωπικών δεδομένων.

 1. Επικοινωνία

Εάν έχετε τις οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στα στοιχεία _ΕΛΥΖΕ Α.Ε. Λ. Κηφισίας 240-242, 15231 Χαλάνδρι_ και θα προβούμε σε κάθε δυνατή προσπάθεια να δώσουμε απάντηση στις ερωτήσεις σας.

Δηλώνω ότι μου εξηγήθηκε επαρκώς το περιεχόμενο του εν λόγω εγγράφου προ της δηλώσεως και γνωστοποιήσεως των προσωπικών μου δεδομένων, το οποίο (περιεχόμενο) έχω κατανοήσει. Έλαβα επίσης αντίγραφο του εν λόγω εγγράφου.